İş Etiği Kılavuzu - Tepe Güvenlik

İş Etiği Kılavuzu

Önsöz:

Tepe Güvenlik A.Ş. bu kılavuzda, günümüz profesyonel iş dünyasında benimsenmiş ve serbest rekabet düzeninin yürütülmesi bakımından kılavuz niteliğinde olan,  kişiler ve kurumlar arası davranış, kural, standart ve değerlerini tanımlamaktadır.

Kılavuz, kişiler ve kurumlar arası profesyonel, doğru, saygılı, dürüst ve sorumlu iş ilişkileri sağlamak ve en iyi çalışma hayatı için uyulması gereken genel kuralları özetlemektedir. Bu kitapçık gücünü, üst yönetimin çalışanlara ve etik kurallara olan inancından alır. Gönüllü katılım esastır. Bu belgede yer alan değerlere ve kurallara olan inanç, her türlü denetim ve yaptırımın üzerindedir.

Şirketimiz, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, çevresine, topluma ve bağlı bulunduğu Bilkent Holding’e karşı tüm görev ve işlemlerinde İş Ahlakı genel ilkelerine uygun tutum ve davranış içinde olmakta ve bu ilkelerin tüm taraflar tarafından yaygınlaşarak benimsenmesinde görevler üstlenmektedir.

DEĞERLERİMİZ

 • Dürüstlük ve profesyonellik temel ilkelerimizdir.
 • İşimize, çevremize, müşterilerimize ve çalışanlarımıza saygılı, şirketimize ve ülkemize bağlıyız.
 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve standartlara bağlı olarak faaliyetlerimizi yürütürüz.
 • Müşterilerimizin beklentileri üzerinde ürün ve hizmet sunmayı amaçlar, koşulsuz müşteri memnuniyet için çalışırız.
 • Başarılı olmak için iş arkadaşlarımız ve müşterilerimizle takım halinde hareket ederiz.

GENEL MÜDÜR MESAJI

Tepe Güvenlik AŞ, kurulduğu günden bugüne, yenilikçi, disiplinli, etik değerlere ve yasal mevzuatlara bağlı, çalışkan ve topluma saygılı bir duruş sergilemiş ve faaliyetlerini bu değerler çerçevesinde sürdürmeye gayret göstermiştir.

Faaliyet alanımızın odağında insan hayatı ve güvenliği yatmaktadır.

Bu bizler için büyük bir sorumluluktur.

Bu nedenle, kurum ve kuruluşların güvenliğini sağlamak, sunduğumuz hizmetin kalite standardını her zaman en üst düzeyde tutmamızı gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede; şirketimizin en önemli konularından biri bu standardı korumak, ulusal ve uluslararası kalite standartlarının devamlılığını sağlamaktır.

Bir diğer sorumluluğumuz da, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve içinde yaşadığımız toplum ve Türkiye ekonomisi için yarattığımız değerleri sürekli artırmaktır.

Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerimiz ve değerlerimiz bundan sonraki çalışmalarımız için bize yol gösterecektir. Bizleri bugünlere taşıyan çalışma arkadaşlarım ile birlikte, bugüne kadar taviz vermeden koruduğumuz değerleri ve elde ettiğimiz başarıları bundan sonra devam ettireceğimize olan inancım sonsuzdur.

Levent GÜLER

Genel Müdür-Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

 

GENEL ETİK KURALLARIMIZ

I. TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ

 1. DÜRÜSTLÜK

 

 1. Ticari faaliyetlerimiz, sunduğumuz hizmet ve ürünlerimiz ile kimseye bilerek zarar vermeyiz.
 2. Gizlilik kuralları ve yasalar çerçevesinde; müşterilerimiz ve tedarikçilerimize ait hiçbir bilgiyi çıkar için kullanmayız.
 3. Başta bağlı olduğumuz Bilkent Holding olmak üzere, taşeron ve tedarikçilerinin faaliyetleriyle ilgili olarak, başka kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamayız.
 4. Şirketimizin ve başka kurum, kuruluş veya kişilerin ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmayız.
 5. Satış sonrası hizmet ve garanti koşullarına ilişkin yasal sorumluluklarımızı yerine getiririz.
 6. Rüşvet almak veya vermek bizim için kabul edilemezdir.

 

 1. HUKUKA SAYGI

Şirketimiz, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına saygılıdır.

 1. Yasaların öngördüğü tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmek için azami çabayı sarf ederiz.
 2. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yanıltıcı bilgi vermeyiz.
 3. Faaliyetlerimizde, iş ve toplum ahlakına uygun düşmeyecek yöntemlere başvurmaz, haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmeyiz.

 

 1. BİLGİ ELDE ETME, KULLANMA VE SAKLAMA

Faaliyetlerimiz çerçevesinde bilgi elde etme, kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösteririz.

Bu çerçevede, yasalara ve rekabet güçlerini tehlikeye sokmama koşuluna uygun olarak;

 1. Üyesi olduğumuz Bilkent Holding, diğer kurum ve örgütler hakkında doğru ve eksiksiz bilgi veririz.
 2. Kamuoyunu, şirket politikamız, performansımız, etik değerlerimiz, şirket yapımız ve faaliyetlerimiz hakkında doğru bilgilendiririz.
 3. Hissedarlarımız ve yatırımcılarımıza, doğru bilgiye dayalı karar alabilmeleri için düzenli şekilde güvenilir ve ayrıntılı bilgi veririz.
 4. Müşteri ya da iş ortaklarımızın onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri koruruz.
 5. İş ve toplum ahlakına uygun olmayan yöntemlere başvurarak işle ilgili gizli bilgi elde etmeye yeltenmeyiz.

II. ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLERİMİZ

A) DÜRÜSTLÜK

Çalışanlarımız ile beraber onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırız.

 1. Gizlilik kuralları ve yasalar çerçevesinde; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimize ait hiçbir bilgiyi çıkar için kullanmayız.
 2. Rüşvet almak veya vermek bizim için kabul edilemezdir.

B) HUKUKA SAYGI

Şirketimiz, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına saygılıdır.

 1. Yasaların öngördüğü tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmek için azami çabayı sarf ederiz.
 2. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yanıltıcı bilgi vermeyiz.
 3. Faaliyetlerimizde, iş ve toplum ahlakına uygun düşmeyecek yöntemlere başvurmaz, haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmeyiz.

C) ÇALIŞANLARA SAYGI

ÇALIŞMA ORTAMI VE ÇALIŞANLAR

 1. Çalışanlarla olan ilişkilerimizde; dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlama, saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarız.
 2. Çalışanlarımızın haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, mezhep, yaş, bedensel engel ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmayız, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırız. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlarımızın işyerinde psikolojik baskıya maruz kalmaması için gereken tüm önlemleri almaya çalışır, eğitim ve bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızı işyerinde psikolojik tacizin tanım ve sonuçları hakkında bilgilendiririz.
 3. İş yerinde ırksal, dinsel ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ya da eylemlere izin vermeyiz.
 4. Çalışanlarımıza ait tüm kişisel bilgilerinin korunmasını ve gizli kalmasını sağlarız.
 5. Çalışanlarımızı, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmaları için teşvik eder ve kaynak sağlarız.
 6. Yasaların ve rekabetin getirdiği kısıtlamalar dahilinde, şirketin geleceğine ilişkin karar ve bilgileri çalışanlarımız ile paylaşırız.
 7. Çalışanlarımızın görüş, öneri, şikayet ve taleplerini değerlendirerek sistemimizde gerekli iyileştirmeleri yaparız.
 8. Yazılı olmayan geleneksel iş ve ahlak kurallarının, şirket içinde ve dışında uygulanması için çalışırız.

D)  İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN ÖNLENMESİ  (MOBBİNG)

İşyerine psikolojik taciz, amir(ler)inden ve/veya çalışma arkadaşlarından gelen, belirli bir sürede devam eden ve varlığı hareket, söz, yazı ile kesinleşen, sistematik olarak aynı kişi(ler)’i hedef alan, insan kişiliğine ağır biçimde zarar veren, çalışma koşullarını bilerek çekilmez hale getirerek kişinin işte kalmasını güçleştiren ve giderek olanaksız hale getiren her türlü kötü niyetli davranıştır.

Buna göre şirketimiz;

 1. Öncelikle işyerinde psikolojik tacizin önlenmesi yükümlülüğünü bilmektedir. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için mobbing kavramı, önlenmesi ve mobbinge maruz kalan personelinin haklarının öğretilmesi konularında, çalışanlarını bilgilendirmeyi prensip olarak benimsemiştir. Bütün çalışanlar; haklarını aramak, raporlamak ve kendilerini geliştirmek konularına şirketimiz tarafından desteklenmektedir. İyi niyet ve hakkaniyet de bunu gerektirmektedir.
 2. İşyerinde psikolojik tacize maruz kaldığını düşünen bir çalışan, durumu amirine (eğer taciz amirinden geliyorsa bir üst amirine) veya İnsan Kaynakları Birimine bildirmelidir.
 3. Şirketimiz tarafından taciz iddiasının varlığı konusunda makul şüpheye dayanan bir kanıya varıldığında gereken iyileştirmeler yapılır, araştırma ve iyileştirmelerin sonucu çalışan ile paylaşılır ve çalışanın iş ortamının elverişli şekilde sürdürülmesi sağlanır.
 4. Tüm çalışanlar taciz vakalarını derhal bildirmekle yükümlüdür. Çalışanlar bu bildirim üzerine yapılan araştırmaların aşamalarını ve sonuçlarını öğrenme hak ve yetkisine sahiptirler. Çalışanlar yaptıkları başvurudan etkin bir sonuç alamadıklarını düşünüyorlarsa, diğer makul çözümleri önermek ve üstleri ile serbestçe müzakere etmek hakkına sahiptirler.

E. ÇALIŞANLARIN ETİK KURALLARI

Çalışanlarımızın bireysel olarak aşağıdaki etik kurallarına uymalarını bekleriz:

 1. Çalışanlarımız tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, şirket kural, prosedür ve yönetmeliklerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.
 2. Çalışanımız veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlamaz.
 3. Vereceği iş kararlarından veya şirket gizli bilgilerden faydalanabilecek kişi ya da kurum veya kuruluşlarla yakın ilişki içine girmez.
 4. Görevi esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendisine veya yakınlarına çıkar sağlamaya yönelik her türlü davranıştan kaçınır.
 5. Çıkar çatışması durumu çalışanın kişisel çıkarları ile şirketimizin çıkarlarının çatışması halinde oluşur. Çalışanın pozisyonundan dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesi durumu da bir çıkar çatışması durumudur. Buna göre; hiçbir çalışan, şirket operasyonlarından şahsi yarar sağlayamaz, şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez.
 6. Çalışanlar görevi sebebi ile ilişkide olduğu kişi, kurum ve kuruluşlardan sadece şirket içinde belirlenmiş kurallar çerçevesinde hediye alır/verir.
 7. Çalışanlar, şirketimiz adına konuştuğunun duyulduğu alanlarda kendi görüşlerini değil sadece şirket görüşlerini ifade eder.
 8. Çalışma ortamının verimliliğini ve düzenini bozacak, saldırgan tutum, tehditkar konuşma, cinsel ve psikolojik taciz ve uygunsuz davranışlarda bulunamaz.
 9. Ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapamaz.
 10. Çalışanlar görevlerini yerine getirirken resmi evrak üzerinde tahribat yapması kabul edilemez. Resmi evrakın hazırlanmasında ilgili makamın belirttiği zaman ve diğer kısıtlamalara uyar.

III. ÇEVRE

 1. Doğanın ve kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterir, çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarız.
 2. Faaliyetlerimizde israftan kaçınarak çevreye duyarlı bir politika izleriz.

SON SÖZ

Çalışanlarımız bu kılavuz içerisinde yer alan ilkeleri bilmenin ve anlamanın yanı sıra bu ilkelerin dayandığı değerleri de bilmeli ve anlamalıdır. Çalışanların davranışlarının bu ilkelere uygun olmasını sağlamak ve bu konudaki soru ve sorunlarını uygun şekilde Şirketimiz ile paylaşmak hem en doğal hakkı hem de ödevidir. Çalışanlarımız daima bu konuda teşvik edilmektedir.

Hiçbir kural toplumsal hayatı bütünüyle ele alarak çözüm sağlayamaz. Dolayısıyla kuralların iyi niyet ve sorumluluk bilinci çerçevesinde verilecek doğru kararlar ile ilgili olarak yardımcı olacağı göz önüne alınmalıdır.  Ayrıca, çalışanlar çalışma koşullarının iyi şekilde tutulması konularında teşvik ediliyor olduğunu bilmelidir. Etik kuralları bilmek ve uygun davranmak hepimizin bireysel sorumluluğudur.

Bu etik kurallar çalışanların Hizmet Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu etik kurallara yapılacak her türlü değişiklik web sayfasından açıklanacaktır.