Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi

Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Bilgilendirme

Değerli Çalışanlarımız,

25.08.2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Deği şiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) ile işverenlere , çalışanlarını otomatik olarak bir emeklilik planına dahil etme yükümlülüğü getirilmiş tir. Bu nedenle 01.07 .2017 tarihinden itibaren şirketimizin anlaştığı NN Hayat ve Emeklilik’in bireysel emeklilik planına dahil edileceksiniz.

Yasal düzenleme gereği her ay prime esas kazancınızın %3’ü ne karşılık gelen tutar ücretin iz den kesi li p emeklilik şirketine aktar ılacaktır. Bu oranı iki katına kadar arttırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına makt u limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Katkı payını yükseltmek veya durdurmak istemeniz durumunda bu talebinizi her ayın 25. gününe kadar NN Hayat ve Emeklilik’in 0850 2 10 66 94 numaralı OtoBes Müşteri Hattından / www.nnhayatemeklilik.com.tr adresli internet şubesi üzerinden ya da şirketimiz Personel departmanına imzalı talebinizi ileterek gerçekleştirebilirsiniz. Her ayın 25’İnci gününden son ra gelen değişiklik talepleri bir sonraki ay gerçekl eştirilecektir .

Yatırımınızı f aizli/faizsiz fon tercihlerinden hangisinde değerlendirmek istediğinizi şirketimize ya da emeklilik şirketine bildirmeniz gerekmektedir. Bu bildirimi yapmamanız halinde sizin adınıza söz konusu tercih yap ıl acaktır.

Emek lilik planına dahil olduğunuz tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkınız bulunmak tadır. Cayma bildiriminizi yukarıda b elirtilen NN Hayat ve Eme k lilik ait telefon numara sını arayarak ya da internet şube si üzerinden gerçekleştirebileceğiniz g ibi , bu talebinizi şirketimize ya da emeklilik şirketine yazılı ve imzalı olarak iletebilirsiniz. C ayma hakkınızı kullanmanız halinde ödenen katkı payları, varsa hesabınızda bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 işgünü içinde emeklilik şirketi tarafından tarafınıza iade edilecektir.

Cayma hakkınızı kullanmamanız halinde ise emeklilik planı sistemine girişte %25 Devlet katkı sına ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere 1.000,00 - TL tutarında ilave devlet katkısı sağlanacaktır .

Sisteme ilişkin olarak katılımcıların bilgilendirilmesi amacıyla e - Devlet'te e - Hizmetler bölümündeki Emeklilik Gözetim Merkezi sekmesinde "Bireysel Eme klilik Sistemi Devlet Katkısı Kullanım ve Limit Bilgileri Sorgulama" se rvisi uygulamaya geçirilmiş tir. H e saplanan devlet katkısı tutarı ve ilgili yıl için kalan devlet ka tkısı limiti e - Devlet üzerinden takip edebilecektir. Sistemin işleyişi ile ilgili deta ylı bilgi ve açıklamaları Hazine Müsteşarlığı web sitesinde bulabilirsiniz.

Kanun gereğince, Hazine Müsteşarlığı tarafından talep edilen bazı kişisel verilerinizin şirketimizce (ad/soyad, TC kimlik no, ücret bilgileri gibi) emeklilik şirketine sunulması gerekmektedir.

G erek Bireysel Emeklilik Kanunu ve gerekse iş hayatını düzenleyen mevzuat kapsamında, kayıtlarımızda bulunan kişisel verilerinizin, otomatik ya da otomatik olmayan veri kayıt sisteminin parçası olarak kaydedilmesi, depolanması, açıklanmas ı, aktarılması, muhaf a za edilmesi, değiştirilmesi, sınıflandırılması gibi işlemler tarafımızca yapılabilecektir. Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi şirketimizin web sitesi üzerinden bulabilirsiniz.

Otomatik katılımlı birey sel emeklilik sistemi kapsamında şirketimiz adına yetkilendirilmiş kiş i ler Sn. Vedat YOLA, Sn. Berk INAĞ, Sn.Filiz ZEYBEKOĞLU ’ dur.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.