Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

TEPE GÜVENLİK A.Ş kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

1. Kapsam

İşbu Bilgilendirme müşterilerimizi, müşterilerimizin aranmak üzere bildirdiği kişileri, müşteri adaylarımızı, web sitesi ziyaretçilerimizi, mobil uygulama kullanıcılarımızı, iş ortakları ve tedarikçilerimizi ve kişisel verilerini Şirketimiz ile paylaşandiğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.

2. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

3. Veri Sorumlusu

TEPE GÜVENLİK A.Ş.(“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ŞİRKET tarafından alarm ve elektronik güvenlik sistemleri satışı/kiralanması ile kurulumu ve alarm merkezinden izlenmesi hizmetleri ve elektronik güvenlik araçlarının kullanıldığı (telefon uygulamaları, kameralar, yazılımlar, video kayıtları vb.) elektronik güvenliğe ilişkin çeşitli hizmetler (Hizmetler) verilmektedir. ŞİRKET müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri,çalışanadayları,iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteribilgisi, müşteriişlem bilgisi, işlemgüvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel veriler ve kişisel verilerin kullanımalanları şöyledir;

Alarm İzleme Hizmeti Sözleşmesinin imzalanması öncesinde müşteri adaylarından ad-soyad, telefon, adres bilgileri alınmakta olup bu bilgiler;

- Hizmetlere ilişkin daha detaylı bilgi verilebilmesi, müşterinin talep edeceği mekanda keşifyapılarak teklif sunulabilmesi amacıyla kullanılır.

Hizmetlere ilişkin Sözleşmenin imzalanması ile birlikte Müşteriden faturaya esas bilgiler, müşteri tarafından belirlenen sistem parolası, alarm durumunda müşteriye ulaşılamaması ihtimali için istenen diğer aranacak kişilere ilişkin ad-soyad, telefon bilgileri ve kredi kartı bilgileri talep edilir ve kurulan alarm ve video sistemleri vasıtasıyla müşterinin, müşteri ile birlikte aynı mekanı paylaşan kişilerin, ziyaretçilerin ses, alarm açma/kapama/arıza vb. kayıtları ve video ve fotoğraf bilgileri;

 • Sözleşmenin ifası, sözleşme gereği Şirketimizin yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla alarm/ihbar..v.b. durumlarda erişim sağlanabilmesi,
 • Güvenlik kontrollerinin sağlanabilmesi,
 • Yetkisiz erişimin tespit edilebilmesi,
 • Alarm sisteminin kurulması,kapatılması, test yapılması, alarm sinyali alınması,
 • Sözleşmedeki düzenlemeler kapsamında Kolluk Kuvvetlerinin, ambulans, itfaiye ..v.b. yönlendirmesi,
 • Mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sözleşme bedelinin faturalandırılabilmesi,tahsilatının gerçekleştirilmesi,
 • Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde verilmesi, müşterinin kimliğinin tespit edilebilmesi, alarm durumu olur ise müdahale edilmesi, alarm sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığınınkontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Ses ve Görüntü Kayıtları:

Güvenlik denetimlerinin sağlanabilmesi, meydana gelebilecek her türlü olumsuzlukların önceden önlenebilmesi veya olumsuzluklar, kazalar, haksız fiil veya suç teşkil eden olaylar meydana geldiğinde ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi, olayların tespiti, gereken kişi ve kurumların bilgilendirilmesi, içerden veya dışardan gelebilecek tehlikelere karşı korunabilmesi, hizmetin verilebilmesi ve kalitesinin arttırılması amacıyla;

Görüntülü Alarm Sistemlerinde Alarm İzleme Merkezine sinyal düşmesi halinde sinyal oluşmasına neden olan olayın tespit edilebilmesi amacıyla toplanmaktadır.

Diğer;

 • ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 • Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı,alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, müşteri portföyümüzün analizi, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması,şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik işbirliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi,iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim,
 • Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda;ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme),şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
 • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,
 • İnternet sitesine ziyaretlerinizde cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla eğilimleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi edinmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

 • Şirket’in bağlı bulunduğu Bilkent Holding A.Ş, Bilkent Holding A.Ş’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, bağlı şirketleri iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, tedarikçilerine,
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiğikişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, polis merkezi amirlikleri, savcılıklar ve diğer tüm adli makamlar ile idari ve yasal mercilere,

Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalıolduğumuz kurumlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlemeşartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ŞİRKET Genel Müdürlük, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, ses ve/veya görüntü kaydeden cihazlar (ses kayıt cihazları), giriş ve çıkış kart sistemleri, hizmet alınması görüşmeleri esnasında doldurulan formlar, hizmet alınmaya karar verildiğinde imzalanan sözleşmeler, kimlik fotokopileri, internet sitemiz ve mobil uygulamamız,destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlemyapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler,çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız,satışve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama, Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.

7. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişilerhakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın,soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğinizbaşvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Üniversiteler Mah. 1597 Cad. No:3/90 Çankaya/ANKARA adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğinizbaşvurularınızı kvkk.bilgi@tepeguvenlik.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı tepeguvenlik@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.